AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Encyclopedie van de Mystiek

Uitgeverij Kok/Lannoo, 2003,

1150 pag.

Encyclopedie van de Mystiek Fundamenten, tradities en perspectieven

Redactie en medewerkers

De redactie werd gevoerd door

* dr. Auke Jelsma, emeritus hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen

* Gerrit Brinkman, redactiesecretaris

* dr. Joris Baers, emeritus gewoon hoogleraar Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven

* Dr. Otger Steggink, emeritus hoogleraar Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Verder leverden ruim veertig auteurs (uit Nederland, Vlaanderen en andere landen) bijdragen aan dit boek.

 

Dit boek is het eerste, omvattende handboek in het Nederlands dat zich specifiek met het verschijnsel mystiek in al zijn facetten bezighoudt. Het is bestemd voor theologen, godsdienstwetenschappers, studenten, en anderen die ge´nteresseerd zijn in mystiek. Het boek is onmisbaar als bron en naslagwerk, ook voor niet-professionele gebruikers.

 

In deel I, Fundamenten, worden begrippen omschreven en kernvragen over het verschijnsel mystiek besproken. Bijvoorbeeld in hoeverre mystiek een mogelijkheid is voor ieder mens, hoe een mysticus onuitsprekelijke ervaringen verwoordt, en hoe mystiek zich in onze tijd manifesteert. In verschillende bijdragen komt aan het licht dat mystiek perspectieven voor de toekomst biedt.

 

In deel II, Vormen van mystiek, wordt geschetst welke bijdragen verschillende religies en religieuze stromingen aan de mystiek hebben geleverd. Het zwaartepunt in dit handboek ligt bij de christelijke mystiek in onze West-Europese cultuur.

 

Deel III is een encyclopedisch gedeelte: belangrijke personen, groeperingen en begrippen worden in lemmata kort beschreven

 

 

 

ISBN 90 435 0070 4